Blerje e disa pajisjeve informatike për nevojat e Bankës së Shqipërisë

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Албания
Язык: AL
Номер: 2488569
Дата публикации: 12-06-2017
Источник: Banka e Shqipërisë

Описание

NJOFTIM PER HAPJE TENDERI Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: "Blerje e disa pajisjeve informatike për nevojat e Bankës së Shqipërisë" Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër me fond limit 28,000,000 Lekë. Dokumentet e tenderit mund të tërhiqen pranë Sektorit të Prokurimeve të Departamentit të Administrimit, të Bankës së Shqipërisë me adresë: Rruga e Dibrës, Kompleksi "Halili", Kulla A, Tiranë, Tel. 042419411 (ext. 4251), çdo ditë nga ora 10.00 – 13.00, nga çdo person i autorizuar me paraqitjen e një kërkese me shkrim . Tërheqja e dokumenteve mund të bëhet vetëm pasi të keni bërë paraprakisht pagesën e pakthyeshme prej 5 00 L ekë , pranë një banke tregtare në llogarinë e Bankës së Shqipërisë sipas detajeve të mëposhtme:
Përfituesi: Banka e Shqipërisë
BIC: STANALTR
IBAN: AL68 1011 1008 0000 0000 2222 222L; BIC
Përshkrimi: Blerje dokumente tenderi për tenderin me objekt: " Blerje e disa pajisjeve informatike për nevojat e Bankës së Shqipërisë"
Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit në Bankën e Shqipërisë, më datë 05 Korrik 2017, ora 11:00, kohë në të cilën do të hapet edhe tenderi, ku ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.

Rregullore:

Еще тендеры из страны Албания за этот срок

Q&A No. 1 - RFP for Capacity building for local governments’ archiving Источник: United Nations Procurement Notices (UNDP)